ایران جنس یکی از بزرگترین و مورد اعتماد ترین فروشگاه فایل در ایران میباشد و در ایران جنس با انتشار فایل های خود میتوانید به راحتی کسب درآمد کنید.درصد ایران جنس تنها 15% مباشد.